Inventering av Flora & Fauna på Långbro Gård, Älvsjö, Stockholm.

Inventeringen finns att ladda ner som pdf-fil här.

Kulturväxter:

Krollilja, stora bestånd bakom flygeln, i övrigt spridd runt tomten, främst i syren-häcken bakom huset.

Gul daglilja

Höst gullris

Stjärnflocka

Kransveronika

Solbrud, Helenium

Kärleksört

Akleja, Nora Barlow

Akleja, mörklila

Alunrot

Blå viol, hornviol

Luktviol

Blodnäva

Blå riddarsporre

Purpurklätt

Höstflox

Fänrikshjärta

Löjtnantshjärta

Praktlysing

Röd rudbeckia, Echinacea purpurea

Lupin

Stockros, svart

Fingerborgsblomma

Hosta

Aklejruta

Violruta

Karpaterklocka

Prästkrage

Vårkrage

Bergklint

Timjan

Bondpion

Kungsängslilja

Kejsarkrona

Moses brinnande buske

Trädgårdsiris

Trädgårdsmalva

Clematis, två sorter

Rådhuvin

Lökväxter:

Vildtulpan, Tulipa Sylvestris. Skyddsvärd 1600-tals tulpan! Ett av de största bestånden i stockholmsområdet. Beståndets har klassats upp i betydelse från att vara av lokalt till regionalt intresse och kan vara ett av de största i Sverige! Bra år kan över 1000 exemplar gå i blom. Se Sveriges National Atlas, Växter och djur, sid 64.

Vårkrokus, en äldre ursprunglig okorsad form av Crocus Vernus. Lökar har artbestämts och undersökts på Botaniska Trädgården i Göteborg där man konstaterat att löken förmodligen härstammar från en 1600- eller 1700-tals trädgård. Den stora utbredningen och omfattning av beståndet gör växtlokalen mycket skyddsvärd. Idag täcker krokusfältet flera tusen kvadrat-meter vilket framgår av bildmaterialet.

Påskliljor, gula, vita

Pärlhyacint

Porslinshyacint

Spansk klockhyacint

Hyacint

Rysk blåstjärna, Scilla sibirica

Morgonstjärna, Ornithogalum angustifolium

Vårstjärna, Chionodoxa siehei

Snödroppe, flera varianter

Tulpan

Fritilaria

Vintergäck

Buskar och andra vedartade, tomtmarken:

Måbär, Ribes alpinum

Rosentry, Lonicera tatarica

Kaprifol, spec

Syren, Syringa vulgaris

Syren, spec

Berberis

Smultronschersmin, Philadelphus spec.

Svarta vinbär, Ribes spec.

Krusbär

Hallon

Ros de Recht, gammaldags parkros

Ett antal rabattrosor

Nyponros

Olvon, parkolvon, Viburnum lantava

Lagerhägg

Vingad benved

Kerria, Kerria japonica

Träd, tomtmarken:

Långbro Gårds trädbestånd har inventerats efter ”Fem ess”-metoden och redovisas särskilt. Här listas endast trädarterna som hittats på tomtmarken och i engelska parken. Områdets lönn, asp, lind och ekbestånd bör artbestämmas mera exakt eftersom ett flertal arter inom familjerna kan förekomma.

Alm

Ask, på tomten bakom flygeln växer parkens äldsta träd. Det är en kandelaber formad ask med en uppskattad ålder av minst 300 år! Trädgårdshistorikern Maria Flink tror att trädet möjligen formats så att man skapat en platt yta uppe vid beskärningsstället för en liten plattform. Här skulle herrskapsfolket sitta och dricka kaffe på 1700-talet. Utredningen fortsätter.

Björk

Fläder, Sambucus nigra

Hagtorn

Hängask

Hägg

Häggmispel

Lind

Lönn

Äppelträd, se särskild sortförteckning.

Plommon

Päron

Engelska parken och köks-trädgården:

Träd:

Alm, Ulmus glabra

Ask, Fraxinus excelsior. Långbro Gård omges av 38 hamlade askar i alleér. Flera av dessa alléträd är av hög ålder. Den ask som fläktes i orkanen och senare tyvärr sågades ner gav i alla fall möjlighet till räkning av årsringar i stubben. Asken var drygt 240 år gammal! Trädet planterades alltså runt Gustav III födelse 1746. De gamla träden erbjuder bra miljöer för lavar och mossor, för trädlevande insekter och ger bohål till fåglarna.

Asp, Populus tremula + spec

Avenbok, Carpinus betulus.

Enligt arboristerna är detta en av de största avenbokarna i Stockholmsområdet!

Björk, Betula pendula

Ek, Quercus robur. I Långbrogårdsparken växer ett antal ekar som listas i den ekinventering som stockholms stad genomför. 5 ekar har en diameter större än 80 cm och är särskilt värdefulla.

En, Juniperus communis

Gran, Picea abies

Hagtorn, Crataegus xx

Hägg, Prunus padus

Häggmispel, Amelanchier spicata

Kastanj, Castanea sativa

Lind, Tilia cordata

Lärkträd, Larix decidua

Lönn, Acer platanoides + spec

Oxel, Sorbus intermedia

Rönn, Sorbus aucuparia

Tall, Pinus silvestris. I Långbrogårdsparken växer ett flertal äldre tallar. Borrning för åldersbestämning har gjorts i tre döda tallar, alla äldre än 100 år. Det äldsta trädet av de tre var drygt 160 år. Flera tallar är också värdar för tallticka, en svamp som inte koloniserar träd yngre än 150 år. Det intressanta med denna observation är att talltickan växer ute i i kronornas grövre grenar vilka alltså också har hög ålder. Svampen Vintertagging är funnen på tall i parken. Det är en indikatorart för höga naturvärden!

Buskar och andra vedartade, engelska parken, köksträdgården:

Slån, Prunus spinosa

Nyponros, Rosa dumalis,spec

Syren, Syringa vulgaris

Syren, spec

Snöbär, Symphoricarpos rivularis

Smultronschersmin, Philadelphus spec.

Fruktträd: , varav flera mycket gamla träd. Siffror och beteckning återfinns på karta som ej infogats här.

Sortbestämning utförd av Görel Kristina Näslund, Sveriges pomologiska sällskap.

Äppelträd:

F1. Ljus Åkerö

F2. Okänd, ej fruktbärande 2001 el.2002

F3. Toppigt gröngult äpple m. vitt fast kött som ej har kunnat sortbestämmas 2001.

F4. Oranie

F5. Åkerö

F6. Stor klar astrakan

F7. Stor klar astrakan

F8. Stor klar astrakan

F9. Säfstaholm

F10. Åkerö

F11. Säfstaholm

F12. Hybrid Cox PomonaxSigne Tillich

F13. Okänd, dåligt fruktbärande 2002

F14.

F15. Åkerö

F16. Säfstaholm

Inventeringen av fruktträdgårdens sorter fortsätter under 2007 – 2008.

Det finns också två stora plommonträd med mörkblå frukt av obestämd sort samt fyra grovstammiga päronträd, varav ett gråpäron. Det största och mest skyddsvärda päronträdet växte inne på förskolans tomt i parkens norra del och sågades tyvärr ner av SISAB:s entreprenör mot alla gällande regler. Därmed försvann värdefull information om sorten. Trädet gav varje år mängder med stora hårda päron och Sveriges Pomologiska Sällskap har försökt att exakt artbestämma päronsorten. Trädet är en ”Bunkakäng”, en försvenskning av franskans “Bon Cretsien” som är en våra äldsta kända päronsorter. Enligt intervjuer med de som bott länge i området är päronen en delikatess som inkokta i sockerlag!

Avverkningen av päronträdet har uppmärksammats av hela den trädgårdshistoriska forskningen och ansvariga myndigheter. En desperat räddningsaktion igångsattes för att försöka rädda ympris från det avverkade trädet. Ympningen har misslyckats. Nu står hoppet till de rotskott som kommit upp runt stubben då trädet förmodligen är en rotäkta sort.

Alla fruktträd är utmärkta på kartan med beteckning F1 osv.

Särskilt noterade kärlväxter:

Gullviva

Vitsippa

Gulsippa

Liljekonvalj

Vårlök

Dvärgvårlök

Backlök

Luktviol

Smånunneört

Skogsnäva

Myska

Blåbär

Svalört

I övrigt se skötselplanens lista över artbestämda kärlväxter.

Moss och lavfloran:

Med anledning av det stora antalet äldre ädellövträd är det befogat med en inventering av moss och lavfloran. Med hjälp av Ingemar Herber och Vidar Algotsson har en del arter bestämts under 2001 – 2002 men artlistan är ofullständig.

Lavar

Slånlav, Evernia prunastri

Flarnlav, Hypocenomyce scalaris

Blåslav, Hypogymnia physodes

Pukstocklav, Hypogymnia tubulosa

Stadskantlav, Lecanora conizaeoides

Blågrå mjöllav, Lepraria incana

Skrynkellav, Parmelia sulcata

Bitterlav, Pertusaria amara

Mjölig porlav, Pertusaria albescens

Finlav, Physcia tenella

Näverlav, Platismatia glauca

Kyrkogårdslav, Pleurosticta acetabulum

Kort skägglav, Usnea subfloridana

Vägglav, Xanthoria parietina

Mångfruktig vägglav?

Klotterlav?

Knappnålslav, spec

Mossor

Cypressfläta, Hypnum cupressiforme

Allémossa – ekorrsvansmossa, Léucodon sciuroides

Trubbhättemossa, Nyholmiélla orbtusfólia

Aspmossa, Pylaisia polyántha

Takskruvmossa, Syntrichia ruralis (äldre namn: Tortula ruralis)

Gullockmossa, Homalothécium sericeum

Krushättemossa, Ulota crispa, signalart.

Fjädermossa spec.

Stjärnmossa spec.

Alger

Trädgröna, Pleurococcus vulgaris

Rödfärgsalg, Trentepohlia umbrina

Svampar

Apelticka, funnen på flera aplar i fruktträdgården. Rödlistad art, kategori sårbar. Endast funnen på hundratalet lokaler i Sverige.

Tallticka, förekommer på ett flertal äldre

tallar i parken. Talltickan är en signalart och indikerar värdefull skogsmiljö då den växer på träd från 150 år och uppåt. Flera av tallarna är hålträd!

Vintertagging, funnen på äldre tallar i parken. Indikatorart!

Stolt fjällskivling

Ängschampinjon

Bläcksvamp

Insekter:

Även insektsbeståndet borde inventeras och då främst förekomsten av skalbaggar knutna till gamla lövträd.

Dagfjärilar:

Citronfjäril

Nässelfjäril

Påfågelöga

Nattfly: Området tycks också ha en större population nattfjärilar. Fladdermöss jagar i parken.

En larv av Allmän snabelsvärmare har på-

träffats i trädgården.

Skalbaggar:

Allmän pingborre, Amphimallon solstitiale

Steklar:

Svartmyra

En trädlevande myrart har observerats i Engelska parken men inte artbestämts.

Tambi

Geting

Humlor, spec

Solitär bi, spec

Mollusker:

Området hyser ett för villakvarteren rikt bestånd av landlevande snäckor. Beståndet behöver inventeras!

Vinbergsnäcka

Svart skogssnigel

Spansk skogssnigel

Fågelobservationer, Långbro Gård:

I april 2011 är 73 fågelarter observerade !

h = häckande

Storskarv, 1 ex i flykt mot väst. 7/4 -06

Häger,årlig

Gräsand, årlig gäst i den översvämmade dammen!

Vigg, hona & hanne

Knölsvan, sträckobs

Sångsvan, årlig sträckobs

Kanadagås, 5 ex på sträck österut april 2011.

Sparvhök, frekvent gäst på jakt!

Duvhök, h i området.

Ormvråk, sträckobs

Fiskgjuse, med fisk i klorna 2003! 2 ex 2004 samt juni 2010.

Havsörn, 1 ex juv, sträckobs.

2 ex ad. 18/4 -06 i segelflykt över Trum-

slagargatan på rel. låg höjd mot väster.

Fasan, ny art! 18/5-07. Hona i trädgården.

Trana, stora sträck under hösten 2003 och 2004.

Tofsvipa, sträckobs

Drillsnäppa, sträckobs

Morkulla, i kvällsflykt

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Silltrut, h

Ringduva, h

Skogsduva

Kattuggla, 1 ex ropar senvåren 2004 samt hösten 2001!

Tornseglare, h

Göktyta 1 ex, 1/5 2004! Ny art!

Gröngöling, årlig på näringssök i parken.

Större hackspett, h

Spillkråka, flera obsar varje år, arten på näringssök i parken.

Hussvala

Ladusvala

Sädesärla, h

Sidensvans

Rödhake, h

Rödstjärt, h

Koltrast, h

Björktrast, h

Rödvingetrast

Taltrast

Trädgårdssångare

Härmsångare, 11/6 -05 sjunger i parken!

Ärtsångare

Törnsångare

Svarthätta

Grönsångare

Gransångare, ny art 23/4 2011, sång i parken!

Lövsångare, h

Svartvit flugsnappare, h

Grå flugsnappare, h

Tofsmes

Blåmes, h

Talgoxe, h

Svartmes

Nötväcka, h

Trädkrypare

Stare, h

Nötskrika

Skata, h

Kaja, h

Kråka, h

Korp

Pilfink

Gråsparv, h

Bofink, h

Bergfink

Stenknäck, h Par med ungar vid fågelbadet vid flera tillfällen. Minst 2 par häckar i anslutning till parken.

Grönsiska

Grönfink, h

Steglits, h

Domherre

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Gulsparv 1ex hona 8/3 -07

Däggdjur:

Ekorre, årlig

Gråskimmlig Fladdermus, årlig

Fälthare, årlig

Räv, besökande senast vintern 2010.

Igelkott, flera observationer av två individer under 2004 och 2005! En unge obsad sommaren 2005. En vuxen på dagliga besök juni 2010.

Rådjur, årlig. 4 individer 2010

Brun råtta

Liten skogsmus, årlig vid fågelmatningen.

Mycket spår av smågnagare vintern 2005 -2006.

Grod och kräldjur.

Skogsödla! Flera exemplar observerades våren 2006 då en vedhög flyttades i trädgården.

23/04 2011 HT.