Trafikkontoret rustar Trumslagargatan – nu hotas flera äldre alleträd!

Stockholms stad har inlett en iof behövlig renovering och upprustning av Trumslagargatan. Framförallt trottoarerna längs gatan har lyfts upp av alleträdens rotsystem och skadat gångbanan runt träden. Tanken är nu att hela allen skall förses med ny s.k skelettjord så att de gamla trädens växtmiljö förbättras. Detta är en teknik som visat sig ge mycket bra resultat och tillväxt. Förutom detta planeras för flera nya träd som planteras i de luckor som uppkommit i alleraden genom åren.

Trafikkontoret vill fälla flera av de gamla alleträden!

Boende på gatan har slagit larm om att Trafikkontorets ansvariga tänkt sig att såga ner flera av de äldre alleträden något som ogillas av de boende längs gatan. Efter larmet har Älvsjö Miljöråd tagit kontakt med stadsdelsförvaltningen och länsstyrelsen för att undersöka om staden inhämtat giltiga tillstånd för fällningen. Det är nämligen så att våra alleér har ett generellt skydd i miljöbalken och det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att få fälla träd i alléer. Något sådant tillstånd har Stockholms stads Trafikkontor inte ansökt eller anmält om till länsstyrelsen.

Detta är alltså inte ok enligt länsstyrelsens enhet för biotopskydd då alla alléer, även i våra städer omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har ett generellt skydd – biotopskydd. Detta har alléerna pga sitt stora värde för miljön.

Miljörådet har nu informerar parkintendenten Eva Wretling om saken och hon har i sin tur bollar frågan vidare till Björn Embren på Trafikkontoret.

Så här skriver en av landets länsstyrelser om alléer på sin hemsida:

Träd i alléer är skyddade genom ett så kallat biotopskydd. Regeringen utser vilka biotoper som skall beröras av generellt skydd. Idag utgörs dessa av: alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten, stenmurar och åkerholmar.

Till en allé räknas rader (enkla eller dubbla) bestående av minst fem planterade, vuxna lövträd. För att utföra åtgärder i alléer, t ex beskära, avverka eller nyplantera träd, kan det behövas dispens från det generella biotopskyddet. Dispensansökan skickas till Länsstyrelsen, som gör dispensprövningen. Dispens får medges endast om det finns särskilda skäl.

Om du vill söka dispens kan du läsa mera om detta här.

Det finns undantag för när dispensprövning inte är ett krav vid åtgärder i alléer. Det gäller t ex om allén står “i omedelbar anslutning till bebyggelse”.

Generella biotopskyddsområden regleras av Miljöbalken och Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Du kan läsa mer om detta på Regeringens hemsida.

Alléer kan även förklaras som byggnadsminnen. Bestämmelserna om byggnadsminnesförklaring finns i Kulturminneslagens tredje kapitel.

Mera information om byggnadsminnen finns på Riksantikvariets hemsida.