Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken har jobbat med många frågor under året.

I maj 2012 ansvarade vi för återinvigningen av den restaurerade fruktträdgården strax norr om herrgården. En artikel om detta lyckade arrangemang i fint vårväder finns att läsa nedan. Vårt regionala nyhetsprogram, ABC bevakade arrangemanget och ett inslag om Långbrogårdsparken sändes samma kväll i ABC.

En mindre trevlig historia utspelade sig i Långbrogårdsparken på försommaren då en av fastighetsägarna på Vallvägen hyrt in en mindre grävmaskin för arbete på den egna tomten. Grävmaskinen tog sig fram genom parkens grönska helt utan tillstånd från Stockholms stad och frågan hamnade snabbt på de ansvarigas bord efter anmälan från arbetsgruppen. Hela historien med den otillåtna körning drog till sig tjänstemännens och politikernas intresse då man vid besök i parken också kunde konstatera att många villaägare med tomt mot parken använder parkmarken för upplag, för egen odling utanför tomten, samt det vanligaste, anläggande av stora komposthögar med trädgårdsavfall utanför tomgränsen! Nästan alla fastigheter har stora deponier utanför tomtgränsen. Detta har nu dokumenterats och frågan har tagits upp med stadsdelsförvaltningen för vidare utredning. Älvsjö Miljöråd, där arbetsgruppen är medlem, kommer att fortsätta bevaka detta. Till våren kommer en rapport att lämnas in till stadens ansvariga på central nivå. Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken kommer att i samarbete med Långbro Villaförening ta fram ett brev om vikten av att vara rädd om den gamla parken som var oxhage redan på 1600-talet. Brevet skall delas ut till samtliga villaägare runt parken under våren.

Genom vårt medlemskap i Älvsjö Miljöråd har vi yttrat oss i frågan om ny bebyggelse på Ericsson gamla tomt i Älvsjö. Det gäller en helt ny stadsdel på markområdet Kabelverket. Vi påtalade speciellt problemen för Solbergaskogen eftersom förslaget inte tillräckligt tagit hänsyn till denna mycket värdefulla skog!

Vi har också engagerat oss mot den föreslagna byggnationen i själva Solbergaskogen. Det gäller 61 bostadsrätter i tre hus längs Kristallvägen. Om det bygget blir av kommer minst 50 träd att avverkas, bl.a mycket gamla tallar med rödlistade arter samt flera grova ekar också de med rödlistade arter. Vill du veta mer om vad vi jobbar med hör av dig till Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken eller direkt till Älvsjö Miljöråd. Du hittar information om miljörådet på hemsidan: http://alvsjomiljorad.se/