I höst tas första steget till en kulturhistorisk restaurering av Långbro Gårds gamla fruktträdgård!
Det har varit en mycket händelserik höst kring Långbro Gård. Förutom ommålning av själva herrgården och den stora trädvårdsinsatsen med hamling och kraftig föryngringsbeskärning av flera buskar på herrgårdstomten så genomförs äntligen en rejäl upprustning och städning av den kulturhistoriskt intressanta fruktträdgården norr om själva herrgården. Stadsdelsnämnden genomför nu den första etappen genom att plocka bort hus och övrig lekutrustning från den gamla misskötta parkleken. I restaureringen utgår man från platsens dokumenterade odlingshistoria som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet!

Nytt ljus har kastats över fruktträdgårdens historia.

Denna del av Långbrogårdsparken var nämligen uppodlad som frukt- eller köksträdgård redan på 1600-talet! Samma markanvändning sträcker sig alltså drygt 300 år tillbaka i tiden. En så lång kontinuitet gör hela området extra skyddsvärt och ställer omedelbara krav på områdets skötsel och skydd. Trädgårdshistorikern Maria Flinck har hittat källmaterial i olika arkiv som belägger platsens långa odlingshistoria. Ett vårdprogram har tagits fram för hela Långbrogårdsparken och tillsammans med förslagen och riktlinjerna i Älvsjös Parkplan kan nu äntligen en vettig restaurering ta form. Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken har genom sitt medlemskap i Älvsjö Miljöråd kunnat samla en stor enighet kring parkens framtida skötsel.

Kritisk punkt – flera stora träd måste tyvärr fällas!

Restaureringen innebär tyvärr att flera stora vackra lönnar och ett par askar avverkas i fruktträdgården. Träden som är självföryngrade tas bort för att skapa bättre förutsättningar för de hårt trängda och skuggade fruktträden. Bättre ljusförhållande skall förhoppningsvis gynna de gamla slitna äppelträden som för övrigt skall kompletteras med två nya fruktträd.

Varsam trädgårdsrenovering av Sveab i fruktträdgården!

Restaureringens första etapp i Långbro Gårds gamla fruktträdgård är nu avslutad. Ansvarig entreprenör är Sveab som med varsam hand genomfört sitt uppdrag att anlägga grusgångar samt plantera fem nya fruktträd. En småskalig maskinpark har minimerat markskador och så långt möjligt undvikit att skada trädens rotsystem. Det skall bli mycket intressant att se hur marktäckets flora reagerar på ett ökat ljusinflöde i den gamla parken. Nu återstår det att placera ut soffor och ett bord samt anlägga en plantering.

Här ser vi Kai Tunnainen och Håkan Bengtsson framför en av de nyanlagda grusgångarna.