Blog Image

Långbro gård & Långbrogårdsparken

Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.

Grodans Dag 10 april 2016!

Aktuellt Posted on %PM, April 03 2016 14:55:33

Våren är här och grodorna vaknar! De tar sig till dammar och kärr för att kväka och lägga sina ägg. Vi kollar in detta spektakel och du kan lära dig mer och grodor, paddor och vattensalamandrar. Lär dig mer om hur de lever, var de finns och vad du kan göra för att hjälpa och bevara dem!

Det blir tal och information om grodor och salamandrar. Guidning till Korkskruvdammen och Alkärret där grodleken lär pågå för fullt.

Testa dina grodkunskaper i tipspromenaden med grodtema. För barnen finns ”groddamm” där barnen kan håva upp någon godsak. Vi håvar även i den riktiga groddammen och undersöker det myllrande livet i den!

Vi går på ”Paddpatrull”! På kvällen ger vi oss ut på vägarna kring Långsjön och hjälper paddor och grodor att komma säkert till sina lekvatten och inte bli överkörda längst vägen. På med varma kläder efter väder, stövlar och pannlampa!

Medverkar gör föreningen Rädda långsjöns grodor, Långsjöns fastighetsförening, Grodkollen, Miljöförvaltningen och Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, Stockholms Herpetologiska Föreningen, Älvsjö miljöråd, Naturskyddsföreningen Huddinge och Naturskyddsföreningen Stockholm.

Plats: Evenemanget hålls vid Långsjöns östra ende. Nära Stambanevägen 106

Tider: Från 13,00.
Guidning till Alkärret startar 15,00.
”Paddpatrull” från 19,00.

Arrangörer: Grodkollen, Stockholms Stad, Rädda Långsjöns Grodor, Stockholms Herpetologiska Förening, Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), Älvsjö MiljörådÄlvsjö Miljöråd, politikerna i stadsdelsnämnden väntar fortfarande på ersättning från Peab m.a.a förra årest tulpanslakt!

Aktuellt Posted on %PM, May 18 2015 15:02:15


Denna hemska syn av massakerade, avslagna vildtulpaner mötte besökarna i parken vid Långbro Gård inför Kristihimmelsfärdshelgen!
Den 13 maj 2015 förstördes nämligen i stort sett hela den stundande blomningen av vildtulpaner i fruktträdgården vid Långbro gård! Stadsdelens parkentreprenör satt då igång med att klippa fruktträdgårdens gräsytor precis lagom till den stora tulpanblomningen! Detta gjordes trots skötselplaner och vårdprogram där det tydligt regleras att man inte skall klippas förrän blomningen är över och bladen börjat vissna ner. Detta är också instruktionen.Det är ju en självklarhet för varje trädgårdskunnig person.

Hur Peabs maskinförare kan köra in i en blommande tulpanäng med tusentals blommor på 20 cm höga stjälkar är fullständigt obegripligt.
Ansvarig tjänsteman på stadsdelsförvaltningen, parkintendenten Eva Wretling har naturligtvis gått i taket över det inträffade och utreder just nu vad som gått fel.

Klippningen har alltså gjorts i total strid mot vad som överenskommits Det är bedrövligt att detta kunnat ske igen 2015 trots årliga kontakter med stadsdelens parkansvariga och trots omfattande dokumentation av vildtulpanernas utbredning sedan 1999. har upprört många älvsjöbor och föreningar.

Det som skett har naturligtvis upprört många älvsjöbor och de föreningar som jobbar med parken. För varje år har bestånden återhämtat sig efter det att parkleken flyttats och just i år var nu flera hundra, kanske uppemot 1000 vildtulpaner på väg att slå ut bara i fruktträdgården! Nästan allt av detta har nu slagits av. Det är fullständigt skandalöst!

Vi kan konstatera att ingen av de ansvariga följer det vårdprogram som tagits fram för Långbrogårdsparken av Maria Flinck, på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.
På så lösa boliner sköter tyvärr Stockholms stad sina värdefulla kulturmiljöer. Som många av er vet har staden avvecklat all parkskötsel i egen regi. I jämförelse med Göteborg och Malmö är Stockholm ett u-land när det kommer till frågan om skötseln och investeringar i kommunala parker och trädgårdar. Staden har idag endast en stadsträdgårdsmästare på väg mot pensionering och ytterst få egen trädgårdsutbildad personal.

Istället för att ta tillvara en unik och gratis blomsterprakt vars rykte nu spridit sig långt utanför stadsdelen och som drar allt större skaror av besökare förstör man en av Älvsjös främsta attraktioner på det här viset.
Detta är bedrövligt illa skött.Askallén på Trumslagargatan berörs av renovering.

Aktuellt Posted on %PM, September 28 2014 17:45:35

Trafikkontoret rustar Trumslagargatan – nu hotas flera äldre alleträd!

Stockholms stad har inlett en iof behövlig renovering och upprustning av Trumslagargatan. Framförallt trottoarerna längs gatan har lyfts upp av alleträdens rotsystem och skadat gångbanan runt träden. Tanken är nu att hela allen skall förses med ny s.k skelettjord så att de gamla trädens växtmiljö förbättras. Detta är en teknik som visat sig ge mycket bra resultat och tillväxt. Förutom detta planeras för flera nya träd som planteras i de luckor som uppkommit i alleraden genom åren.

Trafikkontoret vill fälla flera av de gamla alleträden!

Boende på gatan har slagit larm om att Trafikkontorets ansvariga tänkt sig att såga ner flera av de äldre alleträden något som ogillas av de boende längs gatan. Efter larmet har Älvsjö Miljöråd tagit kontakt med stadsdelsförvaltningen och länsstyrelsen för att undersöka om staden inhämtat giltiga tillstånd för fällningen. Det är nämligen så att våra alleér har ett generellt skydd i miljöbalken och det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att få fälla träd i alléer. Något sådant tillstånd har Stockholms stads Trafikkontor inte ansökt eller anmält om till länsstyrelsen.

Detta är alltså inte ok enligt länsstyrelsens enhet för biotopskydd då alla alléer, även i våra städer omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har ett generellt skydd – biotopskydd. Detta har alléerna pga sitt stora värde för miljön.

Miljörådet har nu informerar parkintendenten Eva Wretling om saken och hon har i sin tur bollar frågan vidare till Björn Embren på Trafikkontoret.

Så här skriver en av landets länsstyrelser om alléer på sin hemsida:

Träd i alléer är skyddade genom ett så kallat biotopskydd. Regeringen utser vilka biotoper som skall beröras av generellt skydd. Idag utgörs dessa av: alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten, stenmurar och åkerholmar.

Till en allé räknas rader (enkla eller dubbla) bestående av minst fem planterade, vuxna lövträd. För att utföra åtgärder i alléer, t ex beskära, avverka eller nyplantera träd, kan det behövas dispens från det generella biotopskyddet. Dispensansökan skickas till Länsstyrelsen, som gör dispensprövningen. Dispens får medges endast om det finns särskilda skäl.

Om du vill söka dispens kan du läsa mera om detta här.

Det finns undantag för när dispensprövning inte är ett krav vid åtgärder i alléer. Det gäller t ex om allén står “i omedelbar anslutning till bebyggelse”.

Generella biotopskyddsområden regleras av Miljöbalken och Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Du kan läsa mer om detta på Regeringens hemsida.

Alléer kan även förklaras som byggnadsminnen. Bestämmelserna om byggnadsminnesförklaring finns i Kulturminneslagens tredje kapitel.

Mera information om byggnadsminnen finns på Riksantikvariets hemsida.Resan slutade illa.

Aktuellt Posted on %PM, September 28 2014 16:37:43

Resan slutade illa!

Denna lilla krabat, en årsunge av lövsångare, fick aldrig njuta höstvärmen i medelhavets citronlundar före överflygningen mot Afrika.

Resan slutade i en söderförort till Stockholm där lövsångaren råkade ut för en olycka.

Foto: Anders BloomNy parkintendent hos Älvsjö stadsdelsförvaltning!

Aktuellt Posted on %PM, May 13 2014 21:56:10

Eva Wretling ny parkintendent hos Älvsjö Stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen förstärker nu tillsyn och skötsel av våra parker och grönområden. Eva Wretling är nyanställd parkintendent och tar över jobbet efter Fatima Durrani som återgår till Hägerstens stadsdelsnämnd. Eva Wretling är utbildad landskapsarkitekt och mycket kunnig på äldre trädgårdar och parker och har tidigare varit ansvarig för Hyresgästföreningens anläggning Rosenön vid Smådalarö.Bedrövlig dumpning av trädgårdsavfall i parken!

Aktuellt Posted on %AM, October 30 2013 02:02:31

Älvsjö Miljöråd har uppmärksammat de växande problemen med dumpning av trädgårdsavfall i Långbrogårdsparken. Det är fastighetsägarna längs med Vallvägen och Fru Marias väg som gjort sig skyldiga till omfattande avfallshögar ute på allmän parkmark. En verkligt tråkig historia som vittnar om dåligt respekt för det offentliga parkrummet. Miljörådet har skrivit en rapport och fotodokumenterat med stadsdelsnämnden som mottagare.
Läs miljörådets rapport här: http://alvsjomiljorad.se/

Avfallshögarnas placering och innehåll gör det ganska lätt att knyta skräpet till rätt fastighetsägare. Fram till flera avfallshögar går också tydliga stigar rakt ut från tomterna. Stadsdelsnämnden har behandlat ärendet på sitt senaste möte och uppdragit åt förvaltningen att agera. Frågan kommer också att tas upp i den tvärpolitiska gruppen för trafik- miljö- och planfrågor här i Älvsjö.

Avfallshögarna är mycket stora bakom tomterna såväl längs med Vallvägen som Fru Marias väg.Parkernas dag 24/8 blev en lyckad satsning!

Aktuellt Posted on %PM, July 17 2013 14:21:10

Arrangemanget Parkernas Dag som genomfördes den 24/8 blev något av en succe! Publik strömmade till den guidade turen och den avslutande brunnsmusiken av Herrängens Brassensemble.
Programmet innehöll bl.a en guidad visning av parkens odlingshistoria kryddad med spännande fakta om herrgårdens ägare!
Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken arrangerade i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. Som bilderna visar var det ett härligt sensommarväder under lördagen.

Många besökare samlades i den gamla fruktträdgården med anor från 1600-talet!

Anders Tranberg från Stockholms Naturskyddsförening hälsade besökarna välkomna till den guidade turen i parken! För dagen klädd som en gentleman från empiretid.
Långbro Gårds ägarlängd innehåller många spännande historier!

Herrängens brassensemble gjorde ett omtyckt framträdande i parken! En konsert som vi hoppas kan bli årligt återkommande.
Läs mer om Herrängens brassensemble

: http://herrangensbrassensemble.hemsida24.se/om-oss/herrängens-brassensemble-14435807Långbro Gårds fruktträdgård vaknar ur sin törnrosaslummer!

En skyddsvärd park Posted on %AM, May 09 2013 01:22:57

Fruktträdgården med anor i 1600-talet vaknar så sakta ur sitt förfall. Äntligen är siktlinjen fri längs den karaktärskapande hamlade askallén längs Långbrovägen. Den skräpiga och förfallna parkleken som tidigare skymde så mycket av trädgårdsrummet är flyttad och fruktträdgården går nu sin andra vår och sommar till mötes efter restaureringen. De gamla aplarna skall förses med riktiga namnskyltar över sorterna så att besökaren får en bild av vilka äppelsorter som trädgården innehåller. I samband med restaureringen planterades ett flertal doftande buskrosor runt sittgrupperna men vinterns pulkaåkning har tyvärr gått hårt åt planteringarna. Inte blir saken bättre av de tre rådjur som uppehållit sig i parken under hela vintern.Next »